KVKK Aydınlatma Metni

BIOFRESH GIDA ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

BIOFRESH Gıda A.Ş. olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu
nedenle ilgili Kanun’un 10. maddesi gereği kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın
çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Biofresh olarak müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve sadece
bunlarla sınırlı olmamak üzere Biofresh ile ilişkili herhangi bir üçüncü kişiyi, gizlilik politikamız ve KVKK
kapsamında kişisel verilerinizin toplanması hakkında bilgilendirmek isteriz.
Bu metinle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca, veri sorumlusu
olarak yerine getirmekle yükümlü olduğumuz ve kişisel verisi işlenen ilgili kişileri, kişisel verilerinin
işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve hakları konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine
getirmeyi amaçlamaktayız.
1.Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgisi
BIOFRESH Gıda A.Ş. (“Biofresh”) bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan şirketin koruması
altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel
verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için gerekli teknik
ve idari tedbirleri almaktadır.
Şirket tarafından, kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, Kanun tarafından ilgili kişi olarak kabul
edilmektedir.
Veri Sorumlusunun
Adı/Soyadı / Unvanı : BIOFRESH Gıda Anonim Şirketi
Vergi Numarası : 16800557596
Vergi Dairesi : Sarıyer Vergi Dairesi
Posta Adresi : Pınar Mah. Çamlıbel Cad. No:48/A Sarıyer / İstanbul
Telefon : 0212 276 76 78
E-posta : info@biofresh.com.tr
İnternet Adresi : www.biofresh.com.tr
2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.
maddesine göre, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve aşağıda sıralanan;
müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi, satış kayıtlarının sistemde
açılması, ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi, işlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerinin teyit
edilebilmesi, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi, Şirketimizin ticari ilişkilerinin
yürütülmesi, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri
kapsamında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi, hizmet
kalitesinin artırılması, elektronik (internet/mobil vb.) veya kağıt ortamında işleme dayanacak olan
tüm ve kayıt belgelerinin düzenlenmesi satış ve satış sonrasına ilişkin yükümlülüklerin yerine
getirilmesi kapsamında ilgili süreçlerin yürütülmesi, satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dahil

olmak üzere mali işlemlerin yürütülmesi, şirket operasyonlarının güvenliğinin temini, kullanıcıların
yeni ürünlerden ve kampanyalardan haberdar edilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
Şirketimize ait fabrikaların, üretim alanlarının, iş yerlerinin fiziksel mekân güvenliğinin temini;
Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş
birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni,
kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; müşteri edinimi, risk
analizi, müşteri ve tüketici ihtiyaçlarına yönelik geliştirmelerin yapılabilmesi, bülten ve davetiye
gönderimi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin
temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
Amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5/2 maddesi çerçevesinde, aşağıda
belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir:
• Kimlik Bilgisi olarak; İsim Soyisim/ Doğum Tarihi/ Cinsiyet
• İletişim Bilgisi olarak; Posta Adresi / E-posta Adresi/ Cep Telefonu/ IP Adresi/Çerez Bilgileri
• Görsel ve işitsel kayıtlar olarak; Kamera Kayıtları
• Finans Bilgisi olarak; Banka Hesap Bilgileri/ IBAN Numaraları
3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verilerin aktarılması başlığını taşıyan 6698 sayılı KVKK’nın 8. maddesine göre, kişisel veriler,
ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.
Yukarıda belirtilen, kişisel verilerin işlenmesi amaçlarıyla ve ayrıca şirketin ve şirket ile iş ilişkisi
içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirket’in iş stratejilerinin belirlenmesi ve
uygulanması amaçlarıyla; İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlara; Kişisel Verileri
Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişilerine; Biofresh grup şirketlerimize, bağlı
ortaklıklarımıza, işletmecilerimize ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurt dışı iştiraklerimize; Şirket
olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ile hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü
kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerinin
önlenmesi gibi işyeri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan,
program ortağı yurtiçi/yurt dışı kuruluşlara ve diğer üçüncü kişilere 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 8. ve
9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilecektir.
4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak bu süreçte
toplanan kişisel verileriniz; müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, müşteri iletişim bilgilerinin
güncellenmesi, satış kayıtlarının sistemde açılması, ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi, işlem
yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerinin teyit edilebilmesi, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerin
kaydedilmesi, Şirketimizin ticari ilişkilerinin yürütülmesi, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri kapsamında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca
üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi, hizmet kalitesinin artırılması, elektronik (internet/mobil vb.)
veya kağıt ortamında işleme dayanacak olan tüm ve kayıt belgelerinin düzenlenmesi satış ve satış
sonrasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında ilgili süreçlerin yürütülmesi, satışa
bağlı faturalandırma faaliyetleri dahil olmak üzere mali işlemlerin yürütülmesi, şirket

operasyonlarının güvenliğinin temini, kullanıcıların yeni ürünlerden ve kampanyalardan haberdar
edilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Şirketimize ait fabrikaların, üretim alanlarının, iş
yerlerinin fiziksel mekân güvenliğinin temini; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden
sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz
tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre
özelleştirilerek sizlere önerilmesi; müşteri edinimi, risk analizi, müşteri ve tüketici ihtiyaçlarına yönelik
geliştirmelerin yapılabilmesi, bülten ve davetiye gönderimi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi
içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin
belirlenmesi ve uygulanması çerçevesinde yer alan amaçlar doğrultusunda, faaliyetlerimizi ve
operasyonel süreçlerimizi yürütmek hukuki sebebiyle, fiziki ortamda veya internet sitemize
(www.biofresh.com.tr) kayıt olunduğunda ya da kullanıcılar tarafından uygulamalarımıza bağlantı
gerçekleştirildiğinde toplanmaktadır.
Nitekim, başta müşterilerimizin güvenliği olmak üzere Biofresh’in ve Biofresh şirketine bağlı
işletmelerin meşru menfaatleri kapsamında güvenliğinin sağlanması; Biofresh’in yönetim ve
operasyonel süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla restoranlarda kamera kayıt sistemi
kullanılmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçilerin tercihlerini izleyebilmek ve web sitesini bu doğrultuda en iyi biçimde
tasarlayabilmek için “cookie”ler kullanmaktadır. Cookieler, bilgisayarınızın sabit diskine bırakılan
küçük dosyalardır. Bu, navigasyonu kolaylaştırır ve web sitesinin çok daha rahat kullanılmasını sağlar.
Cookieler aynı zamanda bizim internet sitemizde en popüler olan alanları saptamamıza yardımcı
olmaktadır. Böylelikle internet sitelerimizin içeriklerini sizin gereksinimlerinizi daha iyi karşılayacak
biçimde oluşturabilir, dolayısıyla size sunduğumuz hizmeti de iyileştirebiliriz. Cookieler, sizin
bilgisayarınızdan daha önce sayfalarımıza erişilip erişilmediğini saptamak için de kullanılabilir. Sadece
bilgisayarınızın üzerindeki cookie tanınıyor. Kişiye özgü veriler sizin onaylamanız koşuluyla cookie´lere
kaydediliyor, bu örneğin, kullanıcı ID´nizi ve şifrenizi tekrar girmemek için korumalı bir çevrimiçi
erişiminden yararlandığınız zaman geçerli olabilmektedir.
Tabii ki web sitemize cookie´siz de ulaşabilirsiniz. İnternet tarayıcılarının çoğu cookieleri otomatik
olarak kabul etmektedir. Cookielerin bilgisayarınızın sabit diskine kaydedilmesini, tarayıcı ayarlarında
*cookie engelle* ayarını seçerek engelleyebilirsiniz. Bunun nasıl işlediğini ayrıntılı olarak öğrenmek
isterseniz tarayıcı üreticinizin hazırladığı el kitapçığını okumanızı öneririz. Bilgisayarınızda daha önce
kaydedilmiş cookieleri her an silebilirsiniz. Ancak cookie kabul etmemeniz hizmetlerimizde işlevlerin
kısıtlanmasına yol açabilir.
Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3). maddelerinde
belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak da aktarılabilmektedir.
5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimiz’e
iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 2.
fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak,
işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma
Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
6698 sayılı KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı
kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimiz’e iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun
belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne
şekilde alınacağı Şirketimiz tarafından duyurulacaktır. Bu çerçevede Şirketimiz’e 6698 sayılı Kanun’un
11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve
usuller aşağıda açıklanmaktadır:
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı
Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik
açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.biofresh.com.tr adresindeki formu doldurarak ve formun
imzalı bir nüshasını “Pınar Mah. Çamlıbel Cad. No:48/A Sarıyer/İstanbul” adresine kimliğinizi tespit
edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer
yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu, www.biofresh.com.tr adresine iletebilirsiniz