KVKK İşlenmesi Politikası

BIOFRESH GIDA ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

İçindekiler
BÖLÜM 1– GİRİŞ 2
1.1.GİRİŞ 2
1.2.POLİTİKANIN AMACI VEDAYANAĞI 3
1.3.KAPSAM 4
1.4.POLİTİKANIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI 4
1.5.POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ 4
BÖLÜM 2- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 4
2.1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI 4
2.2. VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ; BU HAKLARI ŞİRKETİMİZE İLETECEĞİ KANALLARIN
YARATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ 5
2.3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 5
2.4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ 6
BÖLÜM 3– KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR 6
3.1. KİŞİSELVERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ 6
3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme 6
3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama 6
3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme 6
3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma 7
3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme 7
3.2. KİŞİSEL VERİLERİN, KVKK’NIN 5’İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN KİŞİSEL VERİ İŞLEME
ŞARTLARINDANBİRVEYABİRKAÇINADAYALIVEBUŞARTLARLASINIRLIOLARAKİŞLEME 7
3.3. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOKEDİLMESİVE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI 7
YÜRÜRLÜK 7
EK-1 TANIMLAR 7
EK-2 KISALTMALAR 8
EK-3 ÇALIŞAN ADAYLARININ VE İŞ ORTAKLARI ÇALIŞANLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ 9

BÖLÜM 1– GİRİŞ
1.1.GİRİŞ
Kişisel verilerin korunması, Şirketimizin en önemli öncelikleri arasındadır. Bu konunun en önemli ayağını ise
işbu Politika ile yönetilen; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, şirket
hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları,
hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi oluşturmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına
sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, BIOFRESH Gıda Anonim Şirketi
(“Biofresh”) işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) ile yönetilen; müşterilerinin,
potansiyel müşterilerinin, çalışan adaylarının, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerinin, iş
birliği içinde olduğu kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin
korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir Şirket politikası haline getirmektedir.
Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için Biofresh tarafından gereken
idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.
Bu Politika’ da kişisel verilerin işlenmesinde Biofresh’ in benimsediği ve aşağıda sıralanan temel ilkelere ilişkin
detaylı açıklamalarda bulunulacaktır:
 Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
 Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
 Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
 Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
 Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
 Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
 Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
 Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata
ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
 Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.
1.2.POLİTİKANIN AMACI VEDAYANAĞI
Biofresh Gıda A.Ş. tabi olduğu,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat,
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
2004 sayılı İcra iflas Kanunu

4857 sayılı İş Kanunu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde ve müşterilerine daha iyi hizmet
verebilmek amacıyla; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel
verileri (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, kredi bilgileri, ödeme bilgileri, cinsiyet, meslek, eğitim, medeni
durum, araç plakası, tapu bilgileri vs.) işler.
Kişisel Veriler; işbu Politika ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi
güvenliği tedbirleri de alınarak işlenerek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre
boyunca saklanır.
1.3.KAPSAM
Bu Politika; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket
yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin
ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik
olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.
1.4.POLİTİKANIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI
Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle
uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması
durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. Politika, ilgili
mevzuat tarafından ortaya konulan kuralların Biofresh uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak
düzenlenmesinden oluşturulmuştur.
1.5.POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ
Şirketimiz tarafından düzenlenen bu Politika 01/05/2024 tarihlidir. Politika’nın tamamının veya belirli
maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir. Politika Şirketimizin
internet sitesinde (www.biofresh.com.tr) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin
erişimine sunulur.
BÖLÜM 2- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 12. maddesine uygun olarak,
işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak
erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik
gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.
2.1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
Şirketimiz, aşağıda belirtilen hususlarda veri güvenliği konusunda gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirleri
almakta, bu konuda en üst düzeyde dikkat ve özeni göstermektedir. Şirketimiz tarafından KVKK’nın 12.
maddesi uyarınca “veri güvenliğini” sağlamaya yönelik alınan aksiyonlar ve tedbirler aşağıda belirtilmektedir.
Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama
maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır. Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVKK hükümlerine
aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün
görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda
kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
Şirketimiz, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka
şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve
uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

Şirketimiz kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak
erişilmesini önlenmesi ve verilerin hukuka uygun muhafazasını sağlanması konusunda kişisel verileri aktarmış
olduğu iş ortakları ve tedarikçiler gibi veri işleyen kurumlar nezdinde farkındalıkları arttırmaktadır.
Şirketimizin veri sorumlusu olarak kişisel verileri işlerken uymak zorunda olduğu yükümlülükler ve bu konuda
geliştirdiği hukuksal, idari ve teknik tedbirlere uyma zorunluluğu Şirketimizin tedarikçi, iş ortağı gibi çeşitli
sıfatlarla ilişkide olduğu veri işleyen kurumlara veri işleme konusunda gerçekleştirdikleri faaliyetin niteliğiyle
uyumlu bir şekilde sözleşmesel olarak yükletilmektedir.
Şirketimiz, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini,
kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli
teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Şirketimiz, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmaktadır. Bu
denetim sonuçları Şirketin iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin
iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.
Şirketimiz, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları
tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve Kişisel Verileri Koruma
Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.
2.2. VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ; BU HAKLARI ŞİRKETİMİZE İLETECEĞİ KANALLARIN
YARATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ
Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken
bilgilendirmenin yapılması için KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve
teknik düzenlemeleri yürütmektedir. Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı
olarak Şirketimize iletmeleri durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz
gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde,
Şirketimiz tarafından KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel veri sahipleri;
 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep
etme,
haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerinin Korunması Kanunun 13. maddesinin 1’inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı
kullanmakla ilgili talebinizi “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle
Şirketimize iletilmesi gerekmektedir.
KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen hakların kullanımı için yapılacak talepler web sitemizdeki iletişim
adreslerinden şirketimize gönderilebilecektir.
2.3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
KVKK ile bir takım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa
sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç,
din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Şirketimiz tarafından,
KVKK ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin
korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır.
Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel
nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve gerekli denetimler sağlanmaktadır.
2.4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ
Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip
olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVKK’nın 11’inci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında
“bilgi talep etme” de sayılmıştır. Şirketimiz bu kapsamda, Anayasa’nın 20’inci ve KVKK’nın 11’inci
maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi
yapmaktadır.
Bunun yanında Şirketimiz KVKK’da belirtilmiş olunan tüm hususlar ile başta “Hukuka ve dürüstlük” kuralına
uygun kişisel veri işleme faaliyetinde bulunduğunu kişisel veri sahipleri ile ilgililere işbu Politika belgesi başta
olmak üzere çeşitli kamuoyuna açık dokümanlarla duyurarak, kişisel veri işleme faaliyetlerinde ilgilileri
bilgilendirmeyi ve bu çerçevede hesap verilebilirliği ve şeffaflığı sağlamaktadır. Ayrıca Şirketimiz ilgili kişileri;
kişilerin “açık rıza” sına başvurduğu zamanlar başta olmak üzere kendi faaliyetleri ve kanundaki hususlar
hakkında birçok farklı yöntemlerle de bilgilendirmede bulunmaktadır.
BÖLÜM 3– KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
Şirketimiz, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi
konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru
amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır.
Şirketimiz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri
muhafaza etmektedir. Şirketimiz, Anayasa’nın 20. ve KVKK’nın 5. maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel
verilerin işlenmesine ilişkin KVKK’nın 5. maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlemektedir.
Şirketimiz, KVKK’nın 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen
düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Şirketimiz, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel
verilerin aktarılması konusunda Kanun’da öngörülen ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ortaya
konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır.
Şirketimiz, KVKK’nın 22. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) ve (e) bentlerine uygun olarak, özel nitelikli
kişisel veri işleyen veri sorumluları tarafından alınması gereken önlemlere uygun hareket etmektedir.
3.1. KİŞİSELVERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ
3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Şirketimiz; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük
kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık
gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.
3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
Şirketimiz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel
verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır.
3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
Şirketimiz, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir.
Şirketimiz, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir.
Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan
ortaya konulmaktadır.
3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
Şirketimiz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve
amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden
kaçınmaktadır. Örneğin, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri
işleme faaliyeti yürütülmemektedir.
3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
Şirketimiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir
süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir
süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin
bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirketimiz tarafından
silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
3.2. KİŞİSEL VERİLERİN, KVKK’NIN 5’İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN KİŞİSEL VERİ İŞLEME
ŞARTLARINDANBİRVEYABİRKAÇINADAYALIVEBUŞARTLARLASINIRLIOLARAKİŞLEME
Kişisel verilerin korunması, Anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca
Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa'nın
20. Maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık
rızasıyla işlenebilecektir.
Şirketimiz bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde
veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir. Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun
olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Kişisel veri işleme faaliyetinin
dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel
veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir.
Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de her türlü
kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen (Bkz. Bölüm 3.1.) genel ilkelere
uygun olarak hareket edilmektedir.
3.3. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOKEDİLMESİVE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI
Kişisel Verilerin Koruması Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel veriler; 6698 sayılı Kanun’un
7/f.1 maddesine göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve ilgili Türk hukuku mevzuatına göre,
kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek kullanılmaya
devam edilir.

YÜRÜRLÜK
Bu politikalar, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
EK-1 TANIMLAR
Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Anonim Hale Getirme : Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı
şekilde değiştirilmesidir. Ör: Maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek
kişi ile İlişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
Çalışan Adayı :Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili
bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler.
İş birliği İçerisinde Olduğumuz
Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve
Yetkilileri :Şirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi
gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksınız) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere,
gerçek kişiler.
Kişisel Verilerin
İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması,
muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde
edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde
gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kişisel Veri Sahibi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; müşteriler ve çalışanlar.
Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel
kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyadı, TCKN, e-posta, adres,
doğum tarihi, kredi kartı numarası, banka hesap numarası vb.
Müşteri :Şirketimizle herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın
Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler.
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık
kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili
veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.
Potansiyel Müşteri :Ürün ve hizmetlerimize kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye
sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek kişiler.
Şirket Hissedarı :Şirketimizin hissedarı gerçek kişiler.
Şirket Yetkilisi :Şirketimizin yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler.
Üçüncü Kişi :Şirketimizin yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini
sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan
üçüncü taraf gerçek kişiler. Örneğin; kefil, refakatçi, aile bireyleri ve yakınlar.
Veri İşleyen :Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek
ve tüzel kişidir. Örneğin; talimatlar çerçevesinde arama yapan tahsilat yetkilileri vb.

Veri Sorumlusu :Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir
şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur.
Ziyaretçi :Şirketimizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya
internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler.
EK-2 KISALTMALAR
6698 sayılı Kanun :7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli
ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
AB :Avrupa Birliği
Anayasa :9 Kasım 1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 7 Kasım 1982
tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
KVK Kurulu :Kişisel Verileri Koruma Kurulu
KVK Kurumu :Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Politika :Biofresh Gıda Sanayi A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
Şirket :Biofresh Gıda Sanayi A.Ş.
Türk Borçlar Kanunu :4 Şubat 2011 tarihli ve 27836 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 11 Ocak 2011
tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
Türk Ceza Kanunu :12 Ekim 2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 26 Eylül 2004
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.
Türk Ticaret Kanunu :14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 13 Ocak 2011
tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

EK-3 ÇALIŞAN ADAYLARININ VE İŞ ORTAKLARI ÇALIŞANLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ
KİŞİSEL VERİ
SAHİBİ

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ HAKLARIN KULLANILMASI VE

BAŞVURU

Çalışan Adayları Çalışan adaylarının işe alım sürecinde toplanan
kişisel verileri ile işin niteliğine göre toplanan özel
nitelikli kişisel verileri, Şirketimiz tarafından; işe alım,
işbu Politikada belirtilen amaçların yanında; çalışan
adaylarının kişisel verileri ayrıca aşağıda da sıralanan
amaçlarla işlenmektedir: Adayın niteliğini,
tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu
değerlendirmek, Gerektiği takdirde, adayın ilettiği
bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya
üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında
araştırma yapmak, Başvuru ve işe alım süreci
hakkında aday ile iletişime geçmek veya uygun
olduğu takdirde, sonradan yurtiçinde veya
yurtdışında açılan herhangi bir pozisyon için aday ile
iletişime geçmek, İlgili mevzuatın gereklerini ya da
yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak,
Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek
ve iyileştirmek. Çalışan adaylarının kişisel verileri
aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanabilmektedir:
Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital
başvuru formu, Adayların şirketimize e-posta, kargo,
referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları
özgeçmişler, İstihdam veya danışmanlık şirketleri
Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze
mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında, Aday
tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek
amacıyla yapılan kontroller ile Şirketimiz tarafından
yapılan araştırmalar, Tecrübesi olan uzman kişiler
tarafından yapılan ve sonuçları incelenen yetenek ve
kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleri.

Çalışan adayları veri sahibi
olmalarından
kaynaklanan hakları ile ilgili
taleplerini, Şirketimize, bu
Politikanın 2.2. Bölümde
açıklanan yöntemle
iletebileceklerdir.

İş Ortaklarının
Çalışanları

Şirketimiz, iş ortakları ile kurmuş olduğu ticari
faaliyetlerin yerine getirilmesi kapsamında, iş
ortakların çalışanlarına ilişkin kişisel verileri işbu
Politikada belirtilen amaçlar ile Şirketimizin ve iş
birliği içerisinde olduğumuz kişilerin ticari ve hukuki
güvenliğini temini amaçları başta olmak üzere işbu
Politikada belirtilen diğer amaçlar dahilinde
işleyebilmektedir.

Çalışan adayları veri sahibi
olmalarından
kaynaklanan hakları ile ilgili
taleplerini, Şirketimize, bu
Politikanın 2.2. bölümünde
açıklanan yöntemle
iletebileceklerdir