KVKK Kanunu Hakkında Bilgilendirme Metni

BIO FRESH GIDA ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA ZİYARETÇİ

BİLGİLENDİRME/AYDINLATMA METNİ

BIOFRESH Gıda Anonim Şirketi (“Biofresh”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine, kişisel verilerinizin
işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”)
uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili Kanun’un 10. maddesi
gereği kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde
işlemekteyiz. Biofresh olarak, değerli ziyaretçilerimizi, gizlilik politikamız, 6698 sayılı KVKK
kapsamında kişisel kişilerin toplanması ve 6698 sayılı KVKK kapsamında; kişisel verilerin korunması
hakkında aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.
Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgisi
Biofresh bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan şirketin koruması altındadır. İşbu
personel/çalışan adayı açık rıza metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre
hazırlanmış olup; Biofresh, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde
kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için gerekli
teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Kanunun açık rızayı düzenleyen hükümlerine göre açık rızanın bilgilendirmeye dayanması
gerekmektedir.
Bu metin, veri işlenen ilgili kişi olarak sizi açık rızaya yönelik bilgilendirme yapmak amacıyla
hazırlanmış olup, ilgili kişinin ve veri sorumlusunun hak ve yükümlülüklerini içermektedir.
Veri Sorumlusunun Adı/Soyadı / Unvanı : BIOFRESH Gıda Anonim Şirketi
Vergi Numarası : 1680557596
Vergi Dairesi : Sarıyer Vergi Dairesi
Posta Adresi : Pınar Mah. Çamlıbel Cad. No: 48/A Sarıyer / İstanbul
Telefon : 0212 276 76 78 E-posta : info@biofresh.com.tr
İnternet Adresi : www.biofresh.com.tr
Kişisel Veri İşleme Amaçları ve İşlenen Veriler
Kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.
maddesine göre, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve aşağıda sıralanan;
Ziyaretçiye yönelik, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve çalışan adaylarımız da dahil olmak üzere, Acil
Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân
Güvenliği Temini amaçlarına yönelik olarak aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir.
 Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi Belirtilen veri kategorilerinde hangi verilerin bulunduğu ise veri
sorumlusu olarak düzenlediğimiz Kişisel Veri İşleme Envanteri’nde ayrıntılı olarak bulunmaktadır.
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Ziyaretçilere yönelik olarak kişisel veriler,

 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
İşlenen Kişisel Veriler Edinim Yöntemi Değerli ziyaretçilerimiz; kişisel verileriniz, fiziksel ortamda işbu
aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda otomatik olarak toplanmaktadır.
Kişisel Veri Aktarım ve Amaçları
Kişisel verileriniz KVKK’nın 28/1 maddesi çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma
yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.
İşlenen kişisel verileriniz; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde
adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine ya da idari makamlara, Biofresh’in tedarikçilerine ve
hizmet aldığı firmalara mevzuatlarda öngörülen amaç̧ ve sınırlamalar dahilinde ve 6698 sayılı yasanın
8. ve 9. maddelerinde yer alan yükümlülükler kapsamında paylaşılabilir.
Veri Sorumlusu Hak ve Yükümlülükleri
Veri sorumlusu olarak, 6698 sayılı KVKK ile diğer ilgili kanunlara uygun olarak kişisel verileri işleme,
kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önleme, kişisel verilerin güvenli bir
şekilde işlenmesi ve muhafazası için teknik ve fili imkanlar doğrultusunda yeterli güvenlik tedbirlerini
alma hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır.
Kişisel verileri gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü
tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz. Kişisel verilerin korunması Şirketimiz
için önemli bir konudur. Kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa
edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari her türlü
önlemi alınmaktadır. Kişisel verileri işlerken genel kabul görmüş güvenlik teknoloji standartları
kullanmaktadır. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almamıza karşın, şirketimize ait internet sitesine ve
veri işleme sistemlerimize yönelik yapılan saldırılar sonucunda Kişisel verilerin zarar görmesi veya
üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma
Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alırız.
Aşağıda belirtilen hususların asgari birinin olması durumunda, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde
belirtildiği üzere, açık rıza alınmasa dahi kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler belirtilen amaçlar
doğrultusunda işlenebilecektir.
 İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması.
 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 İlgili kişinin (veri sahibi) kendisi tarafından alenileştirilmiş̧ olması.
 Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik
tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için
zorunlu olması.

 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni,
siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da
sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik
verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi.
 Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı
teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve
yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar
tarafından işlenmesi.
Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Biofresh’e
iletmeniz durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 2.
fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak,
işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma
Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
6698 sayılı KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı
kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun
belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne
şekilde alınacağı Şirketimiz tarafından duyurulacaktır. Bu çerçevede Şirketimize 6698 sayılı Kanun’un
11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve
usuller aşağıda açıklanmaktadır:
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı
Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik
açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.biofresh.com.tr adresindeki formu doldurarak ve formun

imzalı bir nüshasını “Pınar Mh. Çamlıbel Cd. No: 48/A Sarıyer / İstanbul” adresine kimliğinizi tespit
edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer
yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu, info@biofresh.com.tr adresine iletebilirsiniz.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından getirilecek yeni düzenlemeler kapsamında gelecekte vuku
bulacak tüm gelişmelere göre aydınlatma metnin de değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
İşbu metin www.biofresh.com.tr adresinde yayınlanmakla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu kapsamında tarafınıza aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmiştir.